levitra online
Instytucje publiczne

Oszczędności wynikające z naszej współpracy sięgnąć mogą nawet 25%. Nasze działania dotyczą nie tylko konsolidacji zakupów energii elektrycznej dla wszystkich jednostek organizacyjnych urzędu (np. oświetlenie uliczne, obiekty kultury i oświaty, zakłady gospodarki komunalnej itp.) lecz także stwarzają możliwość zrzeszenia kilku jednostek w grupy zakupowe.

Korzyści:

- bezpłatna analiza możliwych do uzyskania oszczędności (nawet do 25%)

- gwarancja stałej ceny zakupu energii elektrycznej do końca trwania zamówienia

- optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej

- optymalizacja kosztów dostaw energii elektrycznej

- obsługa prawna na każdym z etapów procesu

- cykliczne raporty wygenerowanych oszczędności

- kompleksowa obsługa procesu optymalizacji kosztów „od a do z”

 

Bezpłatny audyt kosztów energii elektrycznej

Szczegółowy audyt kosztów energii elektrycznej przeprowadzany jest na koszt New Power i zawiera następujące dane:

 • Roczny koszt zakupu energii elektrycznej.
 • Roczny koszt dystrybucji energii elektrycznej.
 • Kalkulację kwotową oraz procentową oszczędności z tytułu przeprowadzenia działań optymalizacyjnych w obszarze zakupu i dystrybucji energii elektrycznej.
 • Kalkulację kwotową oraz procentową oszczędności z tytułu przeprowadzenia działań optymalizacyjnych w obszarze zakupu i dystrybucji energii elektrycznej przy uwzględnieniu prognozowanych podwyżek cen energii.
 • Uwzględnienie rabatów i upustów obecnego dostawcy energii elektrycznej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2013, 2014, 2015

 • Przygotowanie pełnej dokumentacji dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej.
 • Udział eksperta New Power w pracach komisji przetargowej.
 • Obsługa prawna procesu przetargowego.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego na dystrybucję energii elektrycznej na czas nieokreślony

 • Przygotowanie pełnej dokumentacji dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.
 • Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej – do 25% oszczędności

 

Obsługa dedykowanego pracownika New Power

 • Reprezentowanie Klienta przed Wykonawcą oraz Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
 • Koordynowanie procesów poprzetargowych.
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umów wynikających z przeprowadzonych procesów przetargowych.

Monitoring kosztów energii elektrycznej

 • Przygotowanie cyklicznych raportów oszczędności

Raport I – po przetargu na zakup energii elektrycznej;

Raport II – po zawarciu umów świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej;

Raport III – raporty dwumiesięczne;

Raport IV – po zakończeniu zamówienia;

Opracowanie danych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.

-->