levitra online
Licytacje

Licytacja elektroniczna, to samodzielny tryb postępowania przetargowego, który stosuje się do dostaw, usług i robót budowlanych poniżej progu unijnego. New Power jako pierwsza firma w kraju przeprowadziła z powodzeniem licytację na zakup energii elektrycznej na platformie Zamówień Publicznych. Od tamtego momentu wykonawcy coraz chętniej biorą udział w tym trybie postępowania, a nasi Klienci są zadowoleni z efektów współpracy z New Power.

 

 

Korzyści

 • Istnieje możliwość wielokrotnego składania oferty przez wykonawcę (oferenta), co podnosi konkurencyjność.
 • Duża oszczędność czasu, na co wpływ ma m. in. to, że:
 1. Niemożliwe jest składanie ofert wariantowych ani częściowych.
 2. Nie dopuszcza się wycofania oferty.
 3. Niemożliwe jest składanie wyjaśnień, co do treści złożonych ofert, poprawianie oczywistych omyłek pisarskich czy rachunkowych.
 4. Nie stosuje się przepisów o odrzucaniu ofert i postępowaniu z ofertami z rażąco niską ceną.
 5. Rozstrzygnięcie postępowania następuje w momencie zakończenia licytacji.

Dokumenty

 • Do licytacji nie mają zastosowania przepisy o SIWZ. Rolę SIWZ spełnia tu ogłoszenie o licytacji, w którym jest zawarty precyzyjny opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału w postępowaniu.
 • Rodzaj dokumentów reguluje zamawiający, w oparciu przepisy prawa (postępowanie dotyczące sektora publicznego) lub własny regulamin. Najczęściej są to te same dokumenty, co w klasycznym przetargu.

Dwie części postępowania

 • Część tradycyjna – przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych, poza platformąobejmuje postępowanie od momentu jego wszczęcia do otwarcia licytacji; wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz zaproszenia do składania ofert.
 • Część elektroniczna – przekazywanie wniosków, oświadczeń i innych informacji odbywa się drogą elektroniczną, zgodnie z art. 77 ustawy Prawo zamówień publicznych, za pośrednictwem platformy – od otwarcia do zamknięcia licytacji.
-->